Wespen

De wespen, die het ons in de zomer en dan vooral in de tweede helft van de zomer lastig maken, behoren vrijwel altijd tot de soorten:

  • Paravespula germanica F., De duitse wesp;
  • Paravespula vulgaris L., De gewone wesp.

Een verwante soort die af en toe wordt aangetroffen is de Saksische wesp,Dolichovespula saxonica F.

De werksters van deze soorten zijn qua uiterlijk moeilijk te onderscheiden; bij de koninginnen is het verschil iets duidelijker. In een goed ontwikkeld wespenvolk kunnen soms wel 5000 of meer individuen voorkomen.

Wespen kunnen wanneer ze in het nauw worden gebracht of wanneer het nest wordt verstoord agressief worden en achtervolgen de verstoorder om tot steken over te gaan, liefst meerder malen achter elkaar en geholpen door vele andere wespen uit het verstoorde nest. In deze gevallen komt gif de huid binnen uit een steekzakje dat onder aan de buik van de wesp zit. Dit bevat een intens irriterende stof die circa twee dagen ontsteking veroorzaakt in de omringende huid.

Levensgevaar is heel klein, tenzij men een aantal steken tegelijk krijgt (er zijn gevallen bekent waar 20 wespen steken dodelijk waren.) of in of bij het strottenhoofd gestoken wordt,
waardoor zo’n zwelling ontstaat dat de luchtweg afgesloten wordt.

Van echte allergische reacties is pas sprake als er symptomen zijn van misselijkheid, flauw worden, of jeukbulten of uitslag over het hele lijf. Menselijke overgevoeligheid komt veel voor en een tweede steek, maanden of jaren na de eerste, kan tot een hevige en soms tot een dodelijke reactie leiden.

Voorzorgsmaatregelen om niet door wespen gestoken te worden:

  • de dieren met rust laten.
  • geen felle kleuren of zoet ruikende parfums dragen
  • niet wild om zich heen gaan slaan.
  • gesloten kleren dragen
  • niet direct uit een blikje drinken in de tuin. Je ziet het niet als er een wesp in gekropen was. Gebruik een glas.

Uiterlijk

Limonadewespen hebben een karakteristieke helgele en zwarte dwars tekening op het achterlijf. Het zijn slanke dieren, die in het bezit zijn van 2 paar vliezige vleugels. De werksters zijn 10 – 15 mm lang; de koninginnen daarentegen zijn ca. 20 mm lang. Een opvallend kenmerk is de overgang van het borststuk naar het achterlijf welke sterk is ingesnoerd. Men spreekt wel van een zgn. “wespentaille”.

Leefwijze

Bovengenoemde wespensoorten behoren tot de sociaal levende insecten, d.w.z. dat zij in meer of minder grote groepen bij elkaar leven.het voorjaar legt het reeds in het vorige najaar bevruchte wijfje, de “koningin” van de staat, een nest aan, meestal op een beschutte plaats, in schuren, muurholten, spouwmuren, onder het dak, e.d. of in de grond.

De raten worden gemaakt van grijze of bruingele, papierachtige stof, bereid uit door het insect fijngekauwde hout en andere vezels. De raten zijn altijd omgeven door één of meer ballonvormige omhulsels eveneens bestaande uit hetzelfde papierachtige materiaal. In de cellen van de raat legt de koningin haar eieren. De daaruit komende larven worden door haar verzorgd. Na de verpopping komen hieruit de werksters, die van de koningin uitwendig alleen verschillen door de geringere afmetingen.

Deze werksters zijn van het vrouwelijke geslacht, doch zijn van het vrouwelijke geslacht, doch zijn onvruchtbaar. Het zijn deze werksters, die als zij in het gedrang komen, ons steken. Ongeveer een maand na de aanleg van het nest komen de eerste werksters uit de poppen. Deze nemen het werk van de verdere uitbouw van het nest en de verzorging van het broed over van de koningin, die nu het nest niet meer verlaat en eieren blijft leggen. In augustus of september worden er mannelijke wespen geboren en kort daarna nieuwe, maar nu vruchtbare wijfjes. Deze verlaten het nest om te paren. De mannelijke wespen sterven vrijwel direct na de paring, terwijl in de loop van het najaar alle inwoners (koningin + werksters) van het nest afsterven. Het oude nest wordt niet meer bewoond. De jonge bevruchte wijfjes zoeken een beschutte plaats op voor de overwintering om in het voorjaar een nieuwe kolonie te stichten. De tamelijk grote wespen die we in het vroege voorjaar zien zijn dus altijd de jonge koninginnen.

Het voedsel

Hun behoefte aan koolhydraten (suikers) dekken genoemde wespensoorten door de opname van nectar uit bloemen, honingdauw (suikerhoudende vloeibare afscheiding van bladluizen), vruchtvlees en sap van rijpe vruchten (peren, pruimen o.a.), maar ook met vloeibare zoete voedings- en genotmiddelen bestemd voor menselijke consumptie (limonade, stroop e.d.). De eiwitten, die de wespen nodig hebben voor de instandhouding van hun eigen lichaam, maar vooral voor de voedering van de larven, verschaffen zij zich door het vangen en consumeren van andere insecten. In de eerste plaats zijn allerlei vliegensoorten de prooidieren, maar daarnaast ook volwassen hooiwagens en cicaden en hun larven, evenals onbehaarde of weinig behaarde rupsen, larven van bladwespen, zaagwespen, honingbijen en spinnen.

Om een idee te geven van het belang van wespen als onze bondgenoten bij de verdelging van insecten:Schmitt (1921) nam waar, dat 300 – 400 werksters van Paravespula germanica in 6 uur + 2500 vliegen van verschillende soorten tezamen met 650 Tipuliden (langpootmuggen) en Culiciden (steekmuggen) in hun nest brachten. In een ander geval werden in 104 van de Duitse wespen afgenomen prooien 81 kamervliegen, 5 vleesvliegen, 1 kleine kamervlieg,1 stalvlieg en 16 andere insectensoorten geteld. Ook vlees van kadavers wordt genuttigd, mits vers en bereikbaar. Wespen zijn namelijk niet in staat de huid te bijten.

Bestrijding

Tracht nooit de uitvliegopening(en) van een nest dicht te stoppen. De wespen zullen net zolang zoeken of knagen tot ze een andere uitgang hebben gevonden. Op die manier kunnen ze in grote aantallen ook binnen een gebouw of woning terechtkomen.

Door de gevaren die het bestrijden van een wespennest met zich meebrengt is het verstandig deze bestrijding door een gekwalificeerd bedrijf te laten verrichten.

Voor het verdelgen van en wespennest berekenen wij tijdens kantooruren € 60,- tot maximaal 15 kilometer vanaf Hoofddorp, dit is all-in en met garantie. 

Uiteraard kunnen wij u in de rest van Nederland ook van dienst zijn, maar wij hanteren hier een ander tarief voor, bel of mail voor meer informatie en tarieven.